دستورالعمل تغییر رشته پایه یازدهم


دستورالعمل تغییر رشته پایه یازدهم

تعداد بازدید:

115 بازدید

دستورالعمل تغییر رشته پایه یازدهم

نظرات:

7 دیدگاه

دستورالعمل تغییر رشته پایه یازدهم

انتشار:

11 تیر 1397

ارسال شده توسط مدیر سایت

لینک کوتاه این مطلب:

https://darsbox.org/b/5421

دستورالعمل تغییر رشته پایه یازدهم

دستورالعمل تغییر رشته پایه یازدهم

,وزارت آموزش و پروش طی بخشنامه ای دستورالعمل تغییر رشته پایه یازدهم را اعلام کرد.

مراحل انجام تغییر رشته درون شاخه ای در پایه یازدهم:

دانش آموز شاخه نظری که در پایه یازدهم مشغول به تحصیل است، چنانچه متقاضی تغییر رشته درون شاخه ای باشد، می تواند با معرفی مدیر واحد آموزشی و موافقت کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش شهرستان، منطقه، ناحیه محل تحصیل اقدام نماید.

تذکر: به منظور آمادگی دانش آموزان متقاضی شرکت در امتحان تغییر رشته ضرورت دارد اطلاع رسانی و راهنمایی لازم توسط مدیر واحد آموزشی در طول سال تحصیلی برای دانش آموزان پایه یازدهم صورت گیرد.

الف) تکمیل نمون برگ شماره (۱) درخواست تغییر رشته دانش آموز

1- این نمون برگ حداکثر تا دو هفته قبل از شروع امتحانات خرداد یا شهریورماه توسط دانش آموز پایه یازدهم تکمیل و پس از تأیید ولی وی، جهت اقدام لازم به مدیر واحد آموزشی تحویل داده شود.

۲- نمون برگ درخواست تغییر رشته دانش آموز در دو نسخه تکمیل و یک نسخه آن تحویل دانش آموز و نسخه دیگر در پرونده تحصیلی وی نگهداری شود.

۳- چنانچه دانش آموز در دو مرحله خرداد و شهریور ماه در امتحان تغییر رشته شرکت کند، باید تمون برگ درخواست تغییر رشته را برای هر مرحله به طور جداگانه تکمیل نماید


ب) معرفی دانش آموزان متقاضی شرکت در امتحان تغییر رشته درون شاخه ای

پس از اراله نمون برگ تکمیل شده درخواست تغییر رفت دانش آموز، مدیر واحد آموزشی تقاضای دانش آموز را در صورت تأیید، به صورت مکتوب به اداره آموزش و پرورش شهرستان، منطقه، ناحيه ارسال نموده تا در صورت تأیید کمیسیون خاص شهرستان، منطقه، تاحیه مجوز شرکت در امتحان تغییر رشته دریافت شود

به منظور شرکت دانش آموز در امتحان تغییر رشته باید محل برگزاری امتحان وی متناسب با رشته ای که تقاضا نموده است مشخص شود. چنانچه رشته مورد تقاضا در واحد آموزشی محل تحصیل دی موجود باشد، در همان واحد آموزشی در امتحان تغییر رشته شرکت می کند. چنانچه رشته مورد تقاضا در آن واحد آموزشی موجود نباشد از طریق اداره آموزش و پرورش شهرستان، منطقه، ناحیه دبیرستان مورد نظر تعیین و دانش آموز تا یک هفته قبل از شروع امتحانات بر اساس نمون برگ شماره ۲ جهت شرکت در امتحان تغییر رشته به آن واحد آموزشی معرفی می شود. لازم به ذکر است واحد آموزشی مقصد موظف به اخذ امتحان از دانش آموز معرفی شده است و پس از انجام امتحان تغیر رشته باید بخش (ب) نمون برگ مذکور (شماره ۲) را تکمیل و از طریق اداره آموزش و پرورش مربوط به واحد آموزشی مبدأ ارسال کنند.


ج) شرکت دانش آموزان در امتحان تغییر رشته

با توجه به اینکه تغییر رشته درون شاخهای دانش آموزان در هر یک از رشته های شاخه نظری، مستلزم اخذ موافقت کمیسیون خاص آموزش و پرورش شهرستان، منطقه، تاحیه و شرکت آنان در امتحان تغیر رشته برخی از دروس اختصاصی پایه یازدهم و کب نصاب نمره قبولی در دروس مربوط است، لذا جدول دروس تغییر رشته به شرح زیر اعلام می گردد

 

جدول دروس تغییر رشته درون شاخهای دانش آموزان از پایه یازدهم به پایه دوازدهم در دوره دوم متوسطه نظری

عنوان رشته عناوین دروس تغییر رشته
ریاضی فیزیک حسابان 1، هندسه 2، فیزیک 2، شیمی 2
علوم تجربی ریاضی 2، زیست شناسی2، فیزیک 2، شیمی 2
علوم انسانی علوم و فنون ادبی 2، جامعه شناسی 2، عربی 2 (تخصصی انسانی)، فلسفه 1
معارف اسلامی علوم و معارف قرانی 2، عربی 2(تخصی معارف)، تاریخ 2


وچنانچه برخی از دروس تغییر رشته مندرج در جدول فوق با رشته قبلی دانش آموز مشترک باشد و دانش آموز از آن درس با دروس در خرداد با شهریورماه پایه یازدهم نمره قبولی کسب کرده باشد، ثمره آن درس یا دروس از وی پذیرفته می شود و نیاز به شرکت در امتحان تغییر رشته برای آن درس با دروس نیست.


د) تطبيق دروس رشته قبلی با رشته جدید

پس از موافقت کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش شهرستان، منطقه، ناحبه و کسب نصاب قبولی در امتحان تغییر رشته درون شاخه ای، دروس مربوط از دانش آموز به شرح ذیل پذیرفته میشود و دانش آموز می بایست باقیمانده دروس پایه های دهم و یازدهم رشته جدید را در دوره تابستانی و با دیماه پایه دوازدهم انتخاب کرده و بگذراند.
1) دروس گذرانده شده در رشته قبلی که با دروس رشته جدید دارای کد درسی یکسان هستند به عنوان دروس گذرانده شده در رشته جدید پذیرفته میشود

۲) دروس گذرانده شده که کد با عنوان آن مشابه با دروس رشته جدید نیست ولی از نظر محتوا مشابهت دارند بر اساس جدول زیر قابل تعطیل است و نمره درس گذرانده شده از دانش آموز پذیرفته و جایگزین تمره آن درس در رشته جدید می شود

3) چنانچه تعداد واحدهای گذرانده شده با تعداد واحدهای دروس لطیفی (مطابق جدول دروس قابل تعليق) یکسان نباشد، تعداد واحدهای درسی رشته جدید ملاک محاسبه خواهد بود

4) پس از ثبت نام دانش آموز در رشته جدید، تطبيق دروس از طریق سیستم رایانه ای انجام میشود و دروسی که دانش آموز برای فارغ التحصیلی ملزم به گذراندن آنها است با درج کلمه کمبود در کارنامه مشخص خواهد شد


5) دروس پایه های دهم و یازدهم رشته قبلی دانش آموز که در رشته جدید پذیرفته نمی شوند (علیرغم کسب حد نصاب قبولی) با درج کلمه مازاد در کارنامه تحصیلی وی مشخص خواهد شد

۶) مطابق ماده ۸۴ آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه (روزانه) اعطای گواهینامه پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه (دیلم) به دانش آموز، مشروط به گذراندن همه واحدهای درسی دوره دوم متوسطه در رشته مربوط و رعایت سایر ضوابط است.

 

جدول دروس قابل تطبيق در تغییر رشته درون شاخه ای که دارای کد با عنوان یکسان نیستند

دروس گدرانده شده در رشته قبلی کد درس دروس قابل تطبیق در رشته جدید کد درس
تعلیمات دینی 1 10151 اصول عقاید 1 10241
تعلیمات دینی 1 10151 تعلیمات دینی 1 10011
اصول عقاید 1 10241 تعلیمات دینی 1 10011
اصول عقاید 1 10241 تعلیمات دینی 1 10151
اصول عقاید 1 11281 تعلیمات دینی 2 11011
اصول عقاید 1 11281 تعلیمات دینی 2 11181
تاریخ 1 10191 تاریخ 1(تخصصی رشته) 10281
تاریخ 1 (تخصصی رشته) 10281 تاریخ 1 10191
تاریخ 2 11231 تاریخ 2 (تخصصی رشته) 11321
تاریخ 2 (تخصصی رشته) 11321 تاریخ 2 11231
آمار و احتمال 11071 ریاضی و آمار 2 11211
حسابان 1 11061 ریاضی  2 11161
حسابان 1 11061 ریاضی و آمار 2 11211
ریاضی 1 10051 ریاضی و آمار 1 10181
ریاضی 2 11161 ریاضی و آمار 2 11211
عربی 1(تخصصی رشته) 10161 عربی زبان قرآن 1 10021
عربی 1(تخصصی رشته) 10271 عربی 1(تخصصی رشته) 10161
عربی 1(تخصصی رشته) 10271 عربی زبان قرآن 1 10021
عربی 1(تخصصی رشته) 10161 عربی 1(تخصصی رشته) 10271
عربی 2(تخصصی رشته) 11191 عربی زبان قرآن 2 11021
عربی 2(تخصصی رشته) 11311 عربی 2(تخصصی رشته) 11191
عربی 2(تخصصی رشته) 11191 عربی 2(تخصصی رشته) 11311
فیزیک 1 10101 فیزیک 1 10291
فیزیک 2 11101 فیزیک 2 11331

و )چگونگی ثبت نمرات امتحان تغییر رشته

1- با توجه به اینکه امتحان تغییر رشته همزمان با امتحانات خرداد شهریور ماه پا به پازدهم انجام می شود لذا پس از برگزاری امتحان، سیاهه تمرات به تفکیک دروس تنظیم و نمرات دروس تغییر رشته در کارنامه دانش آموز در خرداد ماه در ستون نمره سالانه و در شهریور ماه در مسنون نمره شهر پور ثبت می شود. در صورت کسب نمره قبولی در تمامی دروس مربوطه با تغییر رشته وی موافقت می شود. در این صورت تمامی سوابق مرتبط با تغییر رشته دانش آموز اعم از نمون برگ درخواست تغییر رشته نمون برگ شماره ۱) و نمون برگ شماره (۲) در پرونده تحصیلی وی نگهداری شود و دانش آموزبه استناد این نمون برگ ها و نمرات مندرج در کارنامه تحصیلی می تواند در پایه دوازدهم رشته جدید ثبت نام نماید.

۲- چنانچه دانش آموز پس از شرکت در امتحان تغییر رشته و کسب نمره قبولی در دروس مربوط، ترک تحصیل نماید و در همان سال با سالهای بعد مراجعه نماید و یا به واحدهای آموزشی بزرگسالان منتقل شود و یا به صورت داوطلب آزاد ادامه تحصیل دهد، نمرات قبولی دروس امتحان تغییر رشته معتبر بوده و از وی پذیرفته می شود.

تذکرات -

1- امتحان تغییر رشته در خرداد شهریورماه پایه یازدهم برگزار می شود و دانش آموز می تواند برخی از دروس را در خردادماه و برخی را در شهریورماه و با کل دروس را در خرداد با شهریورماه امتحان دهد و چنانچه در خردادماه در امتحان تغییر رشته در سی شرکت کند و موفق به کسب نمره قبولی نشود می تواند آن درس را مجددا در شهریورماه امتحان دهد.

۲- دانش آموز متقاضی تغییر رشته همزمان با شرکت در امتحان دروس رشته اصلی خود می تواند در آزمون دروس تغییر رشته شرکت نماید و چنانچه زمان برگزاری امتحان دروس تغییر رشته دانش آموز در خرداد / شهریور ماه با امتحانات سایر دروس وی تداخل داشته باشد دانش آموز باید دروس تغییر رشته را همراه با سایر دانش آموزان در امتحانات غائبین موجه مطابق با مقررات موجود امتحان دهد.

٣- نمره دروس امتحان تغيير رشته همانند نمره دروس غیر حضوری محاسبه می شود و نمرات مأخوذه، صرفا در معدل کل دانش آموز در رشته جدید تأثیر خواهد داشت.

۴- هزینه طرح سؤال و تصحیح اوراق و برگزاری امتحانات دروس تغییر رشته مطابق با تعرفه امتحانات داوطلبان آزاد از دانش آموز دریافت و هزینه می شود.

5- دروسی را که دانش آموز برای تغییر رشته انتخاب می نماید جزو سقف واحدهای درسی آن سال تحصیلی منظور نمیشود. |
6 - دانش آموز پایه یازدهم متقاضی تغییر رشته به سایر رشته ها و شاخه های تحصیلی، می تواند با رعایت مفاد مواد ۲۴ ۷۵ و ۲ فصل پنجم آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه شوه نیم سالی واحدی (بزرگسالان، آموزش از راه دوره ایثارگران و داوطلبان آزاد داخل کشور مصوب دوازدهمین جله كبون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۹۶ / ۰۷ / ۱۲ در مدارس بزرگسالان با مدارس آموزش از راه دور مطابق ضوابط و مقررات ثبت نام و ادامه تحصیل دهد.

برای دانلود متن کامل بخشنامه تغییر رشته در پایه یازدهم بر روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود بخشنامه تغییر رشته یازدهم

 

با دوستانتان به اشتراک بگذارید
ارسال دیدگاه

لطفا همه فیلدها را پر کنید

CAPTCHA


نظرات ثبت شده

السا امینی 08 مرداد 1400

سلام من میتونم از رشته مدیریت به رشته فنی و یا تجربی برم


علیرضاآقاجانی 01 دی 1399

سلام من یازدهم تجربی هستم ولی میخوام تغییر،رشته بدم به انسانی آیا دریازدهم تغییر،رشته وجوددارد؟؟؟


Mrym 16 فروردین 1399

سلام من دهم و یازدهمم رو انسانی خوندم در مدرسه، دوازدهمم رو تجربی خوندم در بزرگسالان، میخوام تطبیق دروس دهم و یازدهم رو انجام بدم امکانش هست؟

پاسخ مدیریت

سلام مورد شما ی مورد خاص هست. با یک مشاور در این مورد صحبت کنید.


Reza 25 بهمن 1398

سلام من رشته ام انسانیه کلاس یازدهم میخوام رشته مو ب برق تغییر بدم! اینجور چیزی میشع یا ن؟ لطفا راهنماییم کنید


امین 23 بهمن 1398

با سلام بابت اطلاعات دستت ون درد نکنه ... میگم برای تغییر رشته از یازده تجربی به انسانی با توجه به ۴ درس انسانی که باید خرداد امتحان بدیم تو رشته ی تجربی کدوم کتاب هارو امتحان بدیم؟


eli 28 آذر 1398

سلام من دانش آموز پایه دهم انسانی هستم آیا میتونم به تجربی تغییر رشته بدم؟

پاسخ مدیریت

سلام بله در صورت دارا بودن شرایط میشه. لطفا با یک مشاور تحصیلی مشورت کنید


abolfazl 10 آبان 1397

سلام من دانش اموز پایه یازدهم در رشته تجربی هستم . ایا امکان تغیر رشته به رشته کامپیوتر فنی حرفه ای است ؟


مقالات ویژه
آرشیو


مقالات پربازدید
آرشیو


آخرین مقالات
آرشیو


بازدید امروز: 1494

بازدید هفته: 6549

بازدید ماه: 34489

کلیه حقوق سایت متعلق به مدیر سایت میباشد.