با دوستانتان به اشتراک بگذارید
ارسال دیدگاه

لطفا همه فیلدها را پر کنید

CAPTCHA


نظرات ثبت شده

1 13 دی 1397

1_9329


1 13 دی 1397

'"()&%<acx><ScRiPt >YhgB(9643)</ScRiPt>


1 13 دی 1397

1'"()&%<acx><ScRiPt >YhgB(9016)</ScRiPt>


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

(select convert(int,CHAR(65)))


1 13 دی 1397

1


1_9212 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

JyI=


1 13 دی 1397

@@YUBzF


'"()&%<acx><ScRiPt >YhgB(9086)</ScRiPt> 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

\


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

<!--


1 13 دی 1397

1'"


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

'"


1'"()&%<acx><ScRiPt >YhgB(9843)</ScRiPt> 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


<!-- 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


'" 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

WEB-INF\web.xml


1 13 دی 1397

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


1 13 دی 1397

WEB-INF/web.xml


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

/www.vulnweb.com


1 13 دی 1397

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


(select convert(int,CHAR(65))) 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini


/www.vulnweb.com 13 دی 1397

1


))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini


JyI= 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini


@@FF0E7 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini


1 13 دی 1397

................windowswin.ini


\ 13 دی 1397

1


1'" 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg


1 13 دی 1397

../../../../../../../../../../boot.ini


1 13 دی 1397

../../../../../../../../../../windows/win.ini


1 13 دی 1397

comment/.


1 13 دی 1397

comment


1 13 دی 1397

WEB-INF\web.xml


1 13 دی 1397

http://hitSxffOl0ERX.bxss.me/


1 13 دی 1397

comment


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

/WEB-INF/web.xml


1 13 دی 1397

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\


1 13 دی 1397

WEB-INF/web.xml


1 13 دی 1397

1


http://hitThtaaV7TPH.bxss.me/ 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}


1 13 دی 1397

/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd


1 13 دی 1397

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="


1 13 دی 1397

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='


comment/. 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

file:///etc/passwd


comment 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));


1 13 دی 1397

invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.


comment 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd


${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\ 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg


1 13 دی 1397

/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

%2fetc%2fpasswd


${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))} 13 دی 1397

1


http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

/etc/passwd


";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=" 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd


';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=' 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg


;print(md5(acunetix_wvs_security_test)); 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg


1 13 دی 1397

../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg


1 13 دی 1397

../../../../../../../../../../etc/passwd


1 13 دی 1397

../../../../../../../../../../../../../../../proc/version


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

'"()


1 13 دی 1397

^(#$!@#$)(()))******


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

!(()&&!|*|*|


1 13 دی 1397

1


'"() 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

)


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


^(#$!@#$)(()))****** 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


!(()&&!|*|*| 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


) 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1&n983566=v920585


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

Emd5NMjl'));select pg_sleep(6); --


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

uOP0JeoR');select pg_sleep(3); --


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

testasp.vulnweb.com


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

JTfYRbtD';select pg_sleep(3); --


1 13 دی 1397

1


1&n968530=v981968 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

-1));select pg_sleep(3); --


1 13 دی 1397

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt


1 13 دی 1397

-1);select pg_sleep(9); --


WEB-INF\web.xml 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg


1 13 دی 1397

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg


1 13 دی 1397

-1;select pg_sleep(9); --


WEB-INF/web.xml 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg


1 13 دی 1397

JFzOZL4B'; waitfor delay '0:0:9' --


unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\ 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1 waitfor delay '0:0:9' --


../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

-1); waitfor delay '0:0:9' --


../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

-1; waitfor delay '0:0:6' --


/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

(select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/


..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini 13 دی 1397

1


................windowswin.ini 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

-1" OR 2+784-784-1=0+0+0+1 --


1 13 دی 1397

if(now()=sysdate(),sleep(6),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR"*/


1 13 دی 1397

-1' OR 2+446-446-1=0+0+0+1 or 'zKHbgTzS'='


../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

-1' OR 2+288-288-1=0+0+0+1 --


../../../../../../../../../../boot.ini 13 دی 1397

1


testasp.vulnweb.com 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

-1 OR 2+607-607-1=0+0+0+1


../../../../../../../../../../windows/win.ini 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

-1 OR 2+599-599-1=0+0+0+1 --


WEB-INF\web.xml 13 دی 1397

1


http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

mLfCp5rY


/WEB-INF/web.xml 13 دی 1397

1


Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt 13 دی 1397

1


WEB-INF/web.xml 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1some_inexistent_file_with_long_name.jpg 13 دی 1397

1


/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


file:///etc/passwd 13 دی 1397

1


invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././. 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

${9999679+10000218}


1 13 دی 1397

1


../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


${9999743+9999131} 13 دی 1397

1


/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00 13 دی 1397

1


/etc/passwd 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


%2fetc%2fpasswd 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


../../../../../../../../../../../../../../../proc/version 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

wvzS7ZXn


..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg 13 دی 1397

1


../../../../../../../../../../etc/passwd 13 دی 1397

1


SV88Tv31'));select pg_sleep(9); -- 13 دی 1397

1


njCkPofP';select pg_sleep(6); -- 13 دی 1397

1


2Yu3aV3k');select pg_sleep(6); -- 13 دی 1397

1


UmIFqCIz 13 دی 1397

1


-1));select pg_sleep(6); -- 13 دی 1397

1


-1);select pg_sleep(6); -- 13 دی 1397

1


-1;select pg_sleep(6); -- 13 دی 1397

1


dO8TWGJa'; waitfor delay '0:0:6' -- 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

&nslookup pL0SBUTl&'\"`0&nslookup pL0SBUTl&`'


1 13 دی 1397

$(nslookup VFEBOjcT)


1 waitfor delay '0:0:3' -- 13 دی 1397

1


-1); waitfor delay '0:0:3' -- 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

set|set&set


-1; waitfor delay '0:0:3' -- 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


(select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/ 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


if(now()=sysdate(),sleep(3),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR"*/ 13 دی 1397

1


-1" OR 2+288-288-1=0+0+0+1 -- 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

"+response.write(9928093*9738690)+"


-1' OR 2+667-667-1=0+0+0+1 or 'lVherIrP'=' 13 دی 1397

1


-1' OR 2+721-721-1=0+0+0+1 -- 13 دی 1397

1


&nslookup YN0DMaVL&'\"`0&nslookup YN0DMaVL&`' 13 دی 1397

1


-1 OR 2+945-945-1=0+0+0+1 13 دی 1397

1


$(nslookup yuCYipov) 13 دی 1397

1


-1 OR 2+44-44-1=0+0+0+1 -- 13 دی 1397

1


set|set&set 13 دی 1397

1


0r07DB6t 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

'+response.write(9928093*9738690)+'


1 13 دی 1397

response.write(9928093*9738690)


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


"+response.write(9608957*9338455)+" 13 دی 1397

1


'+response.write(9608957*9338455)+' 13 دی 1397

1


response.write(9608957*9338455) 13 دی 1397

1


1 13 دی 1397

1


مقالات ویژه
آرشیو


مقالات پربازدید
آرشیو


آخرین مقالات
آرشیو


بازدید امروز: 1374

بازدید هفته: 6534

بازدید ماه: 34429

کلیه حقوق سایت متعلق به مدیر سایت میباشد.